Koolist

Eesti Kool Londonis on täiendõpet pakkuv kool, kus õpetatakse lastele eesti keelt, samuti toimuvad muusika, kunstiõpetuse ja käsitöötunnid. Lastega teevad koolis tööd kvalifitseeritud õpetajad, kes kõik on ka Eestis õpetajana töötanud. Eesti keele õpetamisel on kool aluseks võtnud Eesti koolieelse lasteasutuste riikliku õppekava, alushariduse raamõppekava või põhikooli riikliku õppekava.
Eesti Kool Londonis on lastevanemate, Londoni Eesti saatkonna, haridus- ja teadusministeeriumi ja Eesti Instituudi toetusel heategevatel eesmärkidel 2009. aasta kevadel rajatud seltsing. Kooli liikmeteks on lapsevanemad.

Kooli põhikiri: Constitution of the CIO Estonian School in London as of 10.05.14

2016/2017 õppeaasta aruanne: Estonian School in London 2016-17 Annual Report with Annexes

Kooli üldeesmärgid:

 • Toetada lapsevanemaid eestikeelse keskkonna loomisel
 • Luua lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustav turvaline ja lapsesõbralik eestikeelne õpikeskkond
 • Väärtustada, arendada ja säilitada eesti keele oskust
 • Tutvustada Eesti kultuuri
 • Suurendada laste seotust Eestiga

Õppetöö eesmärgid:

 • Arendada lapse eestikeelset suhtlemis- ja eneseväljendusoskust, rikastada sõnavara
 • Anda lapsele teadmisi eesti kultuuriloo, rahvakalendri tähtpäevade, tähtsamate ajaloosündmuste ja looduse kohta
 • Äratada lapses huvi eestikeelse lastekirjanduse vastu ja kujundada lugemisharjumust
 • Õpetada lapsele eesti keele õigekirja, lugemist ja kirjutamist läbi mängu
 • Arendada lapse käelist tegevust ja psüühilisi protsesse
 • Äratada lapses huvi eesti rahvamuusika, lastelaulude, ringmängude ja laulmise vastu
 • Arendada last vastavalt vanusele, teadmistele, oskustele ja võimetele
 • Kaasa aidata lapse tervikliku ja positiivse maailmapildi kujundamisele

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *